Stėgalių gamtinis kompleksas

 Teritorijos padėtis, ribos ir užimamas plotas

Stėgalių gamtinis kompleksas (toliau – Teritorija) yra dalis teritorijų – atitinkančios buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – BAST) kriterijus LTVAR0017 „Dainavos giria“ ir atitinkančios paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – PAST) kriterijus LTVARB005 „Dainavos giria“, esanti rytinėje dalyje. Teritorija yra Lietuvos pietinėje dalyje, Alytaus apskrities, Varėnos rajono savivaldybės Marcinkonių seniūnijoje.

Bendras Teritorijos užimamas plotas yra 540 ha.

Teritorijos svarba
Stėgalių kompleksas glaudžiai susijęs ir su gretimomis saugomomis teritorijomis (Čepkelių gamtiniu rezervatu, Povilnio rezervatu, Ūlos kraštovaizdžio draustiniu). Stėgalių hidrologinis režimas įtakoja ir gretimų saugomų teritorijų ekosistemų būklę. Stėgalių gamtiniame komplekse yra gana didelė ekosistemų įvairovė, kur geros sąlygos gyventi drėgnų ir mišrių miškų, užpelkėjančių ežerų ir atvirų pievų gyvūnams. Teritorijoje yra nustatytos 5 tipų ES Buveinių direktyvos I priedo kriterijus atitinkančios miškų buveinės. Trys iš jų patenka į prioritetinių buveinių, kurių apsaugai ir buvo įsteigta Dainavos girios BAST, sąrašą. EB svarbos buveinė 5130 Kadagynai Teritorijoje buvo išskirta Gamtotvarkos plano rengimo metu. Čia rastos 6 augalų rūšys, įrašytos į Saugomų rūšių sąrašą, iš kurių 1 rūšis – vėjalandė šilagėlė – įrašyta ir į Buveinių direktyvos I priedą. Teritorijoje aptikta 17 saugomų gyvūnų rūšių, iš kurių 12 įrašyta į Saugomų rūšių sąrašą, 8 paukščių rūšys įtrauktos į Paukščių direktyvos (PD) I priedą ir 5 gyvūnų rūšys, įtrauktos į Buveinių direktyvos (BD) II priedą.

Gamtosauginės problemos

Didžiausia Teritorijoje esanti aplinkosauginė problema – Stėgalių ežerėlio hidrologinio režimo pažeidimas siekiant jį nusausinti. Stėgalių ežerėlio hidrologinio rėžimo pažeidimas neigiamai veikia ne tik Stėgalių gamtinio komplekso gamtines vertybes, bet ir sutrikdė Čepkelių valstybinio gamtinio ir Povilnio gamtinio rezervatų, Ūlos kraštovaizdžio draustinio hidrologinius režimus. Nusausinimas neigiamai veikia EB svarbos buveines 9080 *Pelkėti lapuočių miškai ir 91D0 *Pelkiniai miškai bei į Buveinių direktyvos II priedą ir Saugomų rūšių sąrašą įtrauktos ūdros ir varliagyvių – raudonpilvės kūmutės ir česnakės buveines. Pastarosios buveinė yra didžiausia ir svarbiausia Dzūkijos nacionaliniame parke.

Numatomos veiklos

  • Stėgalių ežerėlio ir aplinkinės pelkės hidrologinio režimo atkūrimas pagal parengtą projektą;
  • Vertingų šlapių pievų (Lynežerio, Pakatrių, Stėgalių) palaikymas;
  • Marcinkonių ir Zervynų kaimo bendruomenių suaktyvinimas